Informace pro spotřebitele (ADR)

Česká advokátní komora byla pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz. V případě sporu mezi spotřebitelem a advokátem, který se nepodaří mezi stranami urovnat přímo, se může spotřebitel obrátit přímo na Českou advokátní komoru. Spotřebitel může rovněž požádat advokáta o poskytnutí těchto informací v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat. Pro účely mimosoudního řešení sporu se přiměřeně použije advokátní smírčí řád (usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku, kterým se upravuje smírčí řízení). Smírčí komise České advokátní komory je pověřena výkonem mimosoudního řešení spotřebitelských spo­rů.

Přejít nahoru