Slide 1
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Vy děláte svoji práci
My řešíme formality

Slide 1
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Vy děláte svoji práci
My řešíme formality

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Kdo jsme

Jsme Česko – Slovenská advokátní kancelář se sídlem v Praze a v Bratislavě.

Od roku 2003 poskytujeme komplexní právní služby pro firmy v České republice a na Slovensku.

Našimi klienty jsou podnikatelé OSVČ a e-shopy, malé a střední obchodní a výrobní firmy, ale i velké nadnárodní společnosti z oblasti zdravotnictví, strojírenství nebo retailu, včetně provozu obchodních center. Někteří jsou s námi už od roku 2003, s většinou spolupracujeme více než 10 let, ale věnujeme se také začínajícím podnikatelům a startupům.

 

Máte dost své práce a není čas na byrokracii spojenou se zadávacím řízením na veřejné zakázky?

Jsme ADVOKÁTI a DAŇOVÍ PORADCI se zaměřením na VEŘEJNÉ ZAKÁZKY.

Provedeme Vás procesem elektronického zadání veřejné zakázky od založení elektronického profilu přes zadávací řízení až po vyhodnocení nabídek.

Od 18. 10. 2018 je v České republice povinné elektronické zadávání veřejných zakázek v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, přičemž zadavatelé jsou povinni pro tyto účely využívat certifikované elektronické nástroje uvedené v Seznamu vedeném Ministerstvem pro místní rozvoj v souladu s vyhláškou č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Proč naše advokátní kancelář?

0
odborníků
0
let zkušeností
0
klienů
0
případů

Reference

Důvěřují nám

Co pro Vás v oblasti veřejných zakázek můžeme udělat?

ZADAVATELÉ

Komplexní právní služby pro zadavatele.

ZALOŽENÍ EL. PROFILU ZADAVATELE

PŘÍPRAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

PORADENSTVÍ V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ

VYHODNOCENÍ PODANÝCH NABÍDEK

DODAVATELÉ

Komplexní právní služby pro dodavatele.

ZALOŽENÍ EL. PROFILU DODAVATELE

PŘÍPRAVA A PODÁNÍ NABÍDKY

PORADENSTVÍ V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ

NÁMITKY A ZASTOUPENÍ V ŘÍZENÍ PŘED ÚOHS

ÚSKALÍ ELEKTRONICKÉHO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Elektronický podpis

Ustanovení § 211 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, uvádí elektronické úkony, které zadavatel musí podepsat s využitím uznávaného elektronického podpisu, ledaže jsou uvedené úkony činěny prostřednictvím elektronického nástroje nebo datové schránky, kdy se elektronický podpis nevyžaduje. Jiné úkony činěné zadavatelem mimo elektronický nástroj nebo datovou schránku mohou být podepsány pouze prostým elektronickým podpisem.

Pokud jde o elektronické úkony dodavatele, tak lze dovodit, že analogicky jako v případě zadavatele úkony činěné prostřednictvím elektronického nástroje nebo datové schránky nemusí obsahovat elektronický podpis. V ostatních případech postačí prostý elektronický podpis.

Podle definice elektronického podpisu uvedené v čl. 3 bodu 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (eIDAS) lze za (prostý) elektronický podpis považovat jakákoliv data v elektronické podobě, která jsou připojena k jiným datům v elektronické podobě nebo jsou s nimi logicky spojena, a která podepisující osoba používá k podepsání.

Nicméně praxe soudů je o dost komplikovanější a použití prostého elektronického podpisu tak nelze doporučit jako dostatečnou formu podepisování. Soudy totiž zpravidla požadují prokázat, že daný elektronický podpis na elektronický dokument připojila právě ta určitá konkrétní osoba a že obsah daného dokumentu se od té doby nezměnil a změnit nemohl. To bude v případě sporu u prostého elektronického podpisu zpravidla nemožné.

Kromě toho problém prokazování pravosti prostého elektronického podpisu (že jej připojil ten, kdo jej používá) a prokazování nemožnosti změny dokumentu po připojení prostého elektronického podpisu relativizuje i možnost prokázání uzavření smlouvy podepsané prostým elektronickým podpisem.

Dále zadavatel často v zadávací dokumentaci stanoví formální náležitosti komunikace a také předkládaných dokumentů včetně návrhu smlouvy, což často zahrnuje rovněž uznávaný elektronický podpis, který je tedy tak jako tak často pro účast v elektronickém zadávacím řízení nezbytný.

Uzavření smlouvy elektronicky

Samotná smlouva mezi zadavatelem a dodavatelem by měla být rovněž uzavřena v elektronické podobě. To může být problém u rozsáhlých smluv včetně příloh nebo příloh ve formátu, který nepodporuje přímé vložení elektronického podpisu.

Dále problém prokazování pravosti prostého elektronického podpisu (že jej připojil ten, kdo jej používá) a prokazování nemožnosti změny dokumentu po připojení prostého elektronického podpisu relativizuje i možnost uzavřít smlouvu podepsanou tzv. jednoduchý elektronický podpis.

Formální náležitosti komunikace a předkládaných dokumentů včetně návrhu smlouvy navíc zadavatel často stanoví v zadávací dokumentaci, jejíž součástí je často i uznávaný elektronický podpis, který je tedy pro účast v elektronickém zadávacím řízení často nezbytný.

Originál nebo kopie elektronického dokumentu

Problém může být také rozlišení dokumentů, pokud jde o to, zda jde o elektronický originál nebo elektronickou ověřenou kopii nebo o prostou kopii.

Zákon o zadávání veřejných zakázek a zadávací dokumentace často stanoví požadavky na formu dokumentů, kterou je třeba dodržet, přičemž uznávaný elektronický podpis v tomto směru bude zpravidla nezbytný.

Kontaktujte nás

Napište nám

    Přejít nahoru