Slide 1
PRODEJ FIRMY PŘÍPRAVA
NA OCENĚNÍ
DUE DILIGENCE

Vy jste vybudovali firmu
My se postaráme o její prodej

Slide 1
PRODEJ FIRMY PŘÍPRAVA
NA OCENĚNÍ
DUE DILIGENCE

Vy jste vybudovali firmu
My se postaráme o její prodej

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Kdo jsme

Jsme Česko – Slovenská advokátní kancelář se sídlem v Praze a v Bratislavě.

Od roku 2003 poskytujeme komplexní právní služby pro firmy v České republice a na Slovensku.

Našimi klienty jsou podnikatelé OSVČ a e-shopy, malé a střední obchodní a výrobní firmy, ale i velké nadnárodní společnosti z oblasti zdravotnictví, strojírenství nebo retailu, včetně provozu obchodních center. Někteří jsou s námi už od roku 2003, s většinou spolupracujeme více než 10 let, ale věnujeme se také začínajícím podnikatelům a startupům.

Zvažujete prodej firmy a váháte, jak vypočítat tržní hodnotu firmy?

Jsme ADVOKÁTI a DAŇOVÍ PORADCI se zaměřením na AKVIZICE.

Provedeme Vás celým procesem od ocenění firmy při prodeji společnosti přes přípravu Due Diligence a smluvní dokumentace až po předání firmy.

Pokud zvažujete prodej společnosti, tak základní otázka samozřejmě je, jakou má tržní hodnotu. Pro výpočet tržní hodnoty podniku existuje mnoho metod ocenění, které jsou popsány v nespočtu tlustých odborných knih, nicméně realita je taková, že společnost má vždy přesně takovou hodnotu, která odpovídá nejvyšší nabídce. Pro účely prodeje firmy je však nezbytné přibližnou hodnotu společnosti určit už na počátku.

Proč naše advokátní kancelář?

0
odborníků
0
let zkušeností
0
klienů
0
případů

Reference

Důvěřují nám

Jak vypočítat tržní hodnotu firmy – KALKULAČKA

Dle našich zkušeností není zapotřebí hned na počátku platit za složité výpočty hodnoty společnosti konzultačním společnostem, natož potom objednávat znalecké posudky. Pro rychlý a poměrně přesný výpočet hodnoty běžných firem se často používá jedna z metod založených na multiplikátorech využívaná i velkými poradenskými a auditorskými společnostmi, která vychází z hodnoty EBITDA a počítá s tzv. transakčním násobkem zohledňujícím odvětví podnikání a dále pracuje s aktivy a závazky.

Vyberte odvětví podnikání


Zadejte ekonomické údaje (mil Kč)

Odpisy + Úroky + Daň Čistý zisk za účetní období
Rok 2022
Rok 2021
Rok 2020
Neprovozní aktiva (peníze/majetek nepotřebný pro provoz)
Dlouhodobé závazky (půjčky a úvěry)

Vyberte další faktory ovlivňující tržní hodnotu firmy

Tržní hodnota firmy:

0 mil. Kč

Vypočtená tržní hodnota firmy je čistě orientační. Multiplikátory pro jednotlivá odvětví se mohou měnit v závislosti na vývoji ekonomiky a změny preference investorů.

Kontaktujte nás

Napište nám

  Více o výpočtu tržní hodnoty firmy

  JEDNOTLIVÉ METODY STANOVENÍ HODNOTY FIRMY ŘADÍME DO TĚCHTO KATEGORIÍ:

  • Metody založené na diskontování výnosů – většinou jsou založeny na odhadu budoucích peněžních toků, tedy je nutné stanovit odhad očekávaných výnosů minimálně na 5 let dopředu, což je často problém. Proto se využívají spíše data z minulých let. Takto získaný průměrný roční výnos se v kalkulaci diskontuje úrokovou sazbou, která závisí parametrech firmy a dále na odvětví, ve kterém působí.
  • Metody založené na multiplikátorech – jsou založené na násobcích určitých finančních parametrů, např. EBITDA, tržby, čistý zisk apod. Násobky vycházejí ze statistiky relevantních uskutečněných transakcí srovnatelných firem v daném odvětví. To může být opět problém, neboť taková data nemusí být vždy kvalitní, nebo dokonce nejsou ani k dispozici. Často se proto používají průměrné či obvyklé násobky.
  • Metody založené na hodnotě majetku – relevantní je vlastní hmotný a nehmotný majetek, pohledávky, zásoby, peníze na účtu a další aktiva, které mají svou hodnotu, a odečítají se závazky, např. půjčky, úvěry, závazky z obchodního styku a další. Vychází se z údajů zachycených v účetnictví, nicméně hodnota aktiv se upravuje na tržní hodnotu.

  Popis výpočtu s využitím EBITDA

  Stanovíme výši EBITDA: = zisk před zohledněním úroků, daní, odpisů a amortizace (zkratka z anglického názvu Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization).

  Výši EBITDA stanovíme z výkazu zisků a ztrát v rámci účetní závěrky za příslušné účetní období tak, že vycházíme z čistého zisku a připočteme daň z příjmů, nákladové úroky a odpisy takto:

  Výsledek hospodaření za účetní období = čistý zisk (EAT) řádek výkazu označený ***
  + Daň z příjmů za běžnou činnost řádek výkazu označený L
  = Výsledek hospodaření před zdaněním (EBT) řádek výkazu označený **
  + Nákladové úroky a podobné náklady řádek výkazu označený J
  = Výsledek hospodaření za účetní období před úroky a
  zdaněním (EBIT)
  neuvádí se ve výkazu
  + Úpravy hodnot v provozní oblasti (odpisy/amortizace) řádek výkazu označený E
  = Výsledek hospodaření za účetní období před úroky, zdaněním,
  odpisy a amortizací (EBITDA)
   

  Aby byl výpočet relevantní, zpravidla počítáme průměr EBITDA za poslední 3 roky.

  Multiple/Tran­sakční násobek: Výsledek vynásobíme transakčním násobkem odpovídajícím danému odvětví.

  Transakční násobky se zpravidla pohybují od 3 do 7, u společností s EBITDA nad 50 mil Kč za rok je potom možné očekávat transakční násobky vyšší. Závisí na odvětví, ve kterém firma působí.

  Neprovozní aktiva: Podle dohody s investorem se potom může přičítat hodnota neprovozního majetku (non-operating assets = NA) (peníze a jiný hmotný a nehmotný majetek nepotřebný pro provoz). V takovém případě investor zaplatí za firmu cenu navýšenou o tyto „volné“ majetkové hodnoty, což může být za určitých okolností výhodnější než jejich vyvedení ze společnosti před prodejem, neboť vlastník získá cenu za tyto majetkové hodnoty ve formě odpovídající navýšené ceny za podíl ve firmě (podíl v s.r.o. nebo akcie v a.s.), kde bude zpravidla příjem za tyto podíly osvobozen od daně z příjmů. Pokud investor nemá o tyto neprovozní aktiva zájem, nebo naopak vlastník si chce tato aktiva ponechat pro sebe, tak se tyto hodnoty nezahrnují do výpočtu a jsou vyvedeny ze společnosti před prodejem, například přímým prodejem jinému zájemci nebo rozdělením odštěpením do nástupnické společnosti pod kontrolou vlastníka (Převod majetku (nemovitosti) ze společnosti na společníka a daň z příjmů).

  Provozní aktiva (peníze a jiný hmotný a nehmotný majetek nutný pro provoz) se naopak nezohledňují, neboť jde v podstatě o výrobní prostředky nutné ke generování zisku, které zůstávají ve společnosti, a jejichž hodnota je již zohledněna ve výpočtu s využitím hrubého provozního zisku.

  Závazky: Od hodnoty firmy odečítáme dlouhodobé závazky (dlouhodobé půjčky a úvěry), neboť tyto nesouvisí s potřebami samotného provozního cyklu, a nikoliv nezbytně zatěžují firmu a v budoucnu musí být jednou splaceny. Pro investora je to tedy budoucí náklad v nominální hodnotě dlouhodobého závazku, který může případně splatit z navýšeného vlastního kapitálu, pokud už nebude mít zájem tyto cizí zdroje dále využívat.

  Naopak krátkodobé závazky se zpravidla nezohledňují, neboť souvisí s průběhem provozního cyklu firmy a jsou uhrazeny v průběhu provozního cyklu.

  Provozní cyklus = doba obratu zásob + doba inkasa pohledávek Jde o dobu, za kterou firma přemění produkty do hotovosti na účtu nebo v pokladně. Ukazatel vyjadřuje, kolik dnů je třeba k prodeji zásob a následně, kolik dnů je třeba k inkasu pohledávek. Zjednodušeně provozní cyklus představuje dobu potřebnou na přeměnu krátkodobých aktiv do hotovosti.

  Dále samozřejmě výpočet hodnoty podniku ovlivňují různé faktory, z nichž ty zásadní je možné ve výpočtu také zohlednit. Tak například je možné zohlednit roční pokles nebo nárůst tržeb, jestli společnost funguje bez vlastníka nebo naopak zda je role vlastníka zásadní. Dále také zda dané odvětví je stabilní, vykazuje růst nebo pokles a rovněž zda firma vlastní produkty a koncové zákazníky nebo jestli je závislá na distribučním řetězci, který není pod její kontrolou.

  Klíčová slova: tržní hodnota firmy podílu společnosti podniku výpočet hodnoty firmy podílu společnosti podniku jak spočítat stanovit hodnotu firmy podílu společnosti podniku EBITDA DCF metoda diskontovaného cash flow metoda transakčního násobku metoda budoucích výnosů ocenění hodnoty firmy podílu společnosti podniku jak vypočítat hodnotu firmy podílu společnosti podniku jak stanovit nabídkovou cenu firmy podílu společnosti podniku stanovení nabídkové ceny firmy podílu společnosti podniku prodáme firmu chceme prodat firmu chci prodat firmu

  Přejít nahoru