Slide 1
ZÁPIS DO REGISTRU PARTNERŮ
VEŘEJNÉHO SEKTORU (RPVS)

Vy máte produkt pro veřejný sektor
My se postaráme o formality

Slide 1
ZÁPIS DO REGISTRU PARTNERŮ
VEŘEJNÉHO SEKTORU (RPVS)

Vy máte produkt pro veřejný sektor
My se postaráme o formality

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Kdo jsme

Jsme Česko – Slovenská advokátní kancelář se sídlem v Praze a v Bratislavě.

Od roku 2003 poskytujeme komplexní právní služby pro firmy v České republice a na Slovensku.

Našimi klienty jsou podnikatelé OSVČ a e-shopy, malé a střední obchodní a výrobní firmy, ale i velké nadnárodní společnosti z oblasti zdravotnictví, strojírenství nebo retailu, včetně provozu obchodních center. Někteří jsou s námi už od roku 2003, s většinou spolupracujeme více než 10 let, ale věnujeme se také začínajícím podnikatelům a startupům.

Dodáváte plnění odběratelům v rámci veřejného sektoru na Slovensku?

Jsme ADVOKÁTI se zaměřením na VEŘEJNÉ ZAKÁZKY.

Poskytneme Vám služby oprávněné osoby a zapíšeme Vás do Registru partnerů veřejného sektoru (RPVS).

Cena od 200 EUR bez DPH

Zápis dodavatele do RPVS může ze zákona zajistit pouze určitý okruh oprávněných osob (zástupců), mezi které patří také advokáti.

Dodavatel musí s oprávněnou osobou uzavřít písemnou Dohodu o plnění povinností oprávněné osoby pro partnera veřejného sektoru a následně takto smluvně zajištěná oprávněná osoba provede zápis dodavatele do Registru partnerů veřejného sektoru.

Proč naše advokátní kancelář?

0
odborníků
0
let zkušeností
0
klienů
0
případů

Důvěřují nám

Co pro Vás v oblasti RPVS můžeme udělat?

JSTE JIŽ ZAPSÁNI? MŮŽEME BÝT VAŠÍ NOVOU OPRÁVNĚNOU OSOBOU

PRVOZÁPIS DO RPVS OVĚŘENÍ KONEČNÉHO UŽIVATELE VÝHOD

DODATEČNÉ ZMĚNY ÚDAJŮ ZAPSANÝCH V RPVS

KAŽDOROČNÍ OVĚŘENÍ KONEČNÉHO UŽIVATELE VÝHOD

REGISTER PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA (RPVS)​

Registr partnerů veřejného sektoru neboli zkráceně RPVS je zákonem stanovený seznam, do kterého se zapisují dodavatelé, kteří na Slovensku přijímají od veřejnoprávních subjektů (Slovenský stát, respektive např. ministerstva, dále samosprávné kraje, samosprávné obce a jiné subjekty státní správy a samosprávy) peněžité plnění nebo majetek nad zákonem stanovený limit.
Do rejstříku partnerů veřejného sektoru se dále při splnění zákonného limitu zapisují osoby, které uzavírají smlouvu, rámcovou dohodu nebo koncesní smlouvu podle předpisů o veřejných zakázkách, poskytovatelé zdravotní péče, osoby na které je postoupena nebo jinak převedena pohledávka vůči státu nebo subjektům veřejného sektoru, jakož i subdodavatelé takových osob. Partnerem veřejného sektoru jsou i zdravotní pojišťovny.

FINANČNÍ LIMITY​

Zákonem stanovené finanční limity jsou 100 000 EUR při jednorázovém plnění ze smlouvy nebo 250 000 EUR při dílčím nebo opakujícím se plnění ze smlouvy. Tyto limity se posuzují bez DPH a jsou stanoveny pro každou jednotlivou smlouvu. Další informace jsou dostupné v sekci Často kladené otázky.

POVINNÝ ZÁPIS​

Zpravidla se tak do rejstříku partnerů veřejného sektoru (RPVS) zapisují podnikatelé, kteří se chtějí podílet na veřejných zakázkách jako hlavní dodavatelé nebo subdodavatelé, osoby žádající o dotaci z veřejných zdrojů nebo osoby nakupující od subjektů veřejného sektoru majetek nad zákonem stanovený limit. Vedle slovenských subjektů se tak uvedená povinnost dotýká také mnohých zahraničních osob, které na Slovensku dodávají zboží a služby přímo, prostřednictvím dceřiné společnosti či organizační složky.

DOBROVOLNÝ ZÁPIS​

Dále je možný dobrovolný zápis, a to zejména v situaci, kdy subjekt veřejného sektoru zápis do registru partnerů veřejného sektoru označí za jednu z podmínek spolupráce. S dobrovolnými zápisy se setkáváme také tehdy, kdy samotný zapisovaný subjekt chce svým zápisem dosáhnout lepší kredibilitu ve vztahu k existujícím nebo potenciálním partnerům na Slovensku.

OVĚŘENÍ IDENTIFIKACE KONEČNÉHO UŽIVATELE VÝHOD

Se zápisem do RPVS je spojeno také povinné ověření identifikace tzv. konečných uživatelů výhod, tedy skutečných majitelů dodavatele, kteří společnost přímo nebo nepřímo ovládají, nebo kterým z účasti na společnosti plynou určité výhody, např. právo na podíl na zisku apod.
Koneční uživatelé výhod se společně s dodavatelem zapisují do rejstříku partnerů veřejného sektoru s tím, že jejich údaje, včetně popisu vlastnické a řídící struktury, jsou veřejně dostupné v rámci vyhledavače na stránkách RPVS.

KDO MŮŽE ZAJISTIT ZÁPIS DO RPVS

Zápis do RPVS může podle zákona zajistit pouze určitý okruh oprávněných osob, mezi které patří advokáti. S oprávněnou osobou je nutné uzavřít Dohodu o plnění povinností oprávněné osoby pro partnera veřejného sektoru. Následně takto smluvně zajištěná oprávněná osoba provádí za partnera veřejného sektoru všechny úkony týkající se RPVS (tedy nejen prvozápis, ale i následné změny či výmaz zapsaných údajů).

Kontaktujte nás

Napište nám

    Přejít nahoru