Nepovedený zájezd a nárok na peněžitou náhradu za nemajetkovou újmu spočívající v narušení klidného průběhu dovolené v důsledku porušení povinnosti cestovní kanceláře

Ilustrativní obrázek ke článku Nepovedený zájezd a nárok na peněžitou náhradu za nemajetkovou újmu spočívající v narušení klidného průběhu dovolené v důsledku porušení povinnosti cestovní kanceláře

V rozsudku ze dne 11. 12. 2013, sp. zn. 33 Cdo 3661/2013, Nejvyšší soud přijal a odůvodnil závěr, podle něhož „ pokud v důsledku porušení povinností ze strany cestovní kanceláře vznikla zákazníkovi škoda, svědčí mu vedle práva na vrácení rozdílu v ceně také právo na náhradu škody podle § 852i obč. zák. (…) ustanovení § 852i obč. zák. by mělo být vykládáno nejen v kontextu odpovědnosti za škodu, ale vzhledem k judikatuře Evropského soudního dvora i odpovědnosti za imateriální újmu, která byla způsobena osobnosti vzhledem k jejímu právu na klidnou dovolenou (…) uvedený výklad je (…) konformní s českou právní úpravou i dosavadní rozhodovací praxí Nejvyššího soudu (např. s rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2007, sp. zn. 30 Cdo 3577/2006).“ K tomuto názoru se kloní i část odborné veřejnosti, podle níž pojem „škody“ v rámci úpravy cestovní smlouvy je potřeba se zřetelem ke směrnici č. 90/314/EHS vykládat v širším významu (srovnej Hulmák, M., „Ztráta radosti z dovolené“, Právní rozhledy 2/2009, s. 52), neboť právo na náhradu této specifické újmy je spojeno s porušením povinnosti cestovní kanceláře, nikoliv s pouhým zásahem do osobnostních práv podle § 11 a násl. obč. zák.

V rozsudku ze dne 28. dubna 2016, sp. zn. 33 Cdo 747/2015, potom Nejvyšší soud došel k závěru, že žalovaná cestoví kancelář, která proti ujednání v cestovní smlouvě nezajistila pro žalobce a členy jeho rodiny požadovanou kvalitu ubytování (pokoje s výhledem na moře), má, kromě povinnosti vrátit příplatek za takové pokoje (počítaný podle počtu osob – 4×490,– Kč), povinnost nahradit mu újmu (poskytnout slevu) spočívající v narušení klidného průběhu dovolené, neboť přes jeho očekávání mu nebylo zajištěno požadované ubytování.

Toto právo nevzniká jako důsledek jakékoliv nepříjemnosti, která se stane v průběhu dovolené. Porušení povinnosti cestovní kanceláře musí dosáhnout takové intenzity, že je způsobilé objektivně znepříjemnit pobyt. Při posuzování důvodnosti nároku, eventuálně jeho výše, může být vodítkem tzv. frankfurtská tabulka slev, kterou již v roce 1985 vydala 24. komora Zemského soudu ve Frankfurtu. Označuje nejčastější nedostatky při plnění závazků vyplývajících z cestovní smlouvy a má pouze orientační charakter při přiznávání slev ze zájezdu. Je použitelná zejména v situaci, kdy se cestovní kancelář se zákazníkem, který uplatnil nároky vyplývající z porušení cestovní smlouvy, vyrovnává mimosoudně.

Dle nového občanského zákoníku je nutné reklamovat vady zájezdu bez prodlení, nejpozději do 1 (jednoho) měsíce od skončení zájezdu, jinak není možné nároky z vadného plnění cestovní kanceláře přiznat v rámci soudního řízení. reklamace by již měla obsahovat precizně uvedené vady a vyčíslení nároku na nemajetkovou újmu, což je s ohledem na výše uvedené nutné připravit relativně rychle po skončení zájezdu.

Klíčová slova: jiný než smluvený hotel podle vzdálenosti Jiné umístění Jiný druh ubytování (hotel, bungalow, camp) Druh pokoje: -dvoulůžkový místo jednolůžkového -třílůžkový místo jednolůžkového -třílůžkový místo dvoulůžkového -čtyřlůžkový místo dvoulůžkového Rozhoduje, zda jsou zákazníci ubytováni spolu s neznámými osobami Vybavení pokoje: -příliš malá plocha -bez balkónu -bez výhledu na moře -bez vlastní vany -bez vlastního WC -bez vlastní sprchy -bez klimatizace -bez rádia/TV -nedostatek nábytku -poškození (rez, plíseň) -hmyz Nefunkčnost vybavení -WC -koupelna/horká voda -elektřina/plyn -voda -klimatizace -výtah Služby -celkový výpadek -nedostatečný úklid -nedostatečné ložní prádlo/ručníky Jiné nedostatky -hluk během dne -hluk v noci -zápach Stravování Zcela neposkytnuto Jednotvárná strava Nedostatek teplých jídel Zkažená strava Samoobslužný bufet namísto obsluhy Dlouhé čekací doby Špinavé stoly Chybějící/špinavý bazén Chybějící sauna Chybějící tenisový kurt Chybějící minigolf Chybějící vybavení pro surfing/potápění Chybějící hlídání dětí Nemožnost koupání v moři Špinavá pláž Chybějící lehátka/slunečníky Chybějící restaurace/su­permarket: -při stravě v hotelu -bez stravy v hotelu Chybějící zábava (disco, kino) Posunutí odletu o více než 4 hodiny Nižší přepravní třída Podstatné odchylky od běžného standardu Chybějící transfer z letiště do hotelu

Přiložené soubory

Napište nám

    Přejít nahoru