Pravidla pro doručování písemností zaměstnancům

Zákon pro doručování písemností v pracovněprávních vztazích stanoví celou řadu formálních podmínek pro řádné (účinné) doručení, přičemž díky této zvláštní úpravě se neuplatní podpůrně ustanovení občanského zákoníku ani judikatura soudů k doručování podle občanského zákoníku. Zákoník práce především stanoví, že důležité zásilky (písemnosti týkající se vzniku, změn a skončení pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance, mzdový výměr nebo platový výměr a záznam o porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce) musí být doručovány vždy do vlastních rukou zaměstnance, což vylučuje převzetí písemnosti jinou osobou (manželem či jiným příbuzným, spolubydlícím apod.).

Zaměstnavatel je primárně povinen výše uvedené důležité písemnosti doručovat zaměstnanci osobně, a to na pracovišti, v bytě nebo kdekoliv jinde, kde zaměstnance může zastihnout, pokud je mu takové místo známo. To v praxi nečiní větší potíže, snad s výjimkou situací, kdy zaměstnanec odmítne písemnost převzít či potvrdit převzetí. V tomto případě se doporučuje seznámit zaměstnance s obsahem písemnosti jejím hlasitým přečtením v přítomnosti dotčeného zaměstnance a minimálně ještě jednoho dalšího svědka nad rámec osoby, která obsah písemnosti předčítá, a ponechat písemnost v dosahu zaměstnance např. položený na stole před zaměstnancem apod. a vyzvat ho, aby si písemnost převzal. Zde totiž platí ustanovení zákona, dle kterého v případě doručování osobně se písemnost považuje za doručenou i v případě odmítnutí jejího převzetí zaměstnancem, což je však třeba v případě potřeby prokázat. Proto se doporučuje sepsat zápis o průběhu schůzky/doručení písemnosti, kde jedna z přítomných osob jako zapisovatel uvede základní okolnosti průběhu schůzky a ostatní přítomné osoby připojí svůj podpis. Zápis by měl obsahovat zmínku, že určitá konkrétní písemnost byla zaměstnanci hlasitě přečtena v jeho přítomnosti a že zaměstnanec si přes výzvu písemnost fyzicky nepřevzal, respektive odmítl převzetí či písemné potvrzení převzetí, kdy je zároveň případně vhodné uvést důvody uváděné zaměstnancem.

Pokud není možné doručení písemnosti osobně, tak je třeba řešit, zda nejsou podmínky pro doručení písemnosti elektronicky (prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací). Pokud ano, tak zaměstnavatel musí využít jako druhý v pořadí tento způsob doručování. Podmínkou tohoto způsobu doručování je, že zaměstnanec s tím musí vyslovit předchozí souhlas a musí zaměstnavateli sděli t svoji emailovou adresu pro tyto účely. S ohledem na právní jistotu je nutné případně trvat na písemném souhlasu přímo v pracovní smlouvě nebo v jiném písemném dokumentu. Ovšem podmínkou řádného doručení elektronicky je, že odeslaná zpráva je podepsána uznávaným elektronickým podpisem zaměstnavatele a navíc zaměstnanec musí doručení potvrdit zaměstnavateli elektronickou zprávou rovněž podepsanou uznávaným elektronickým podpisem. Splnění těchto podmínek nebude v praxi příliš časté, respektive není možné spoléhat na to, že zaměstnanec řádně potvrdí doručení písemnosti zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, tedy v praxi se nedoporučuje vůbec sjednávat možnost elektronické komunikace, neboť za splnění výše uvedených podmínek je potom zaměstnavatel nucen využít tento způsob doručení před tím, než se pokusí o doručení prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, a celý proces doručení se tak může značně zkomplikovat.

Pokud není možné doručit zaměstnanci písemnost osobně na pracovišti, v bytě nebo na jiném místě (zpravidla např. za situace, kdy zaměstnavatel není na pracovišti, nekomunikuje, neotvírá dveře bytu a zaměstnavatel neví, kde jinde by ho osobně zastihl), a nejsou ani podmínky pro doručování elektronicky, potom má zaměstnavatel možnost doručovat na dálku prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (zpravidla Česká pošta s.p.). Není tedy možné využít doručovatele, který nemá povolení provozovat poštovní služby. Zaměstnavatel je navíc povinen vybrat takový druh doručovací služby/zásilky, která vyhovuje formálním požadavkům zákona. Zaměstnavatel musí v takovém případě odeslat písemnost na poslední známou adresu zaměstnance. Pokud má zaměstnavatel k dispozici více adres a je pochybnost ohledně toho, která je ta poslední (aktuální), je lépe zaslat totožnou písemnost na veškeré známé adresy zaměstnance. Dále zákon stanoví, že doručení písemnosti na dálku musí být doloženo písemným záznamem o doručení, což v praxi vyžaduje využít takový druh služby/zásilky, která umožňuje písemný záznam o doručení získat. V případě využití služeb České pošty s.p. se bude zpravidla jednat o službu Doporučená zásilka s doplňkovou službou Dodejka a Dodání do vlastních rukou (tzv. dopis do vlastních rukou s dodejkou/do­ručenkou). Povinnost doručit písemnost je splněna, jakmile zaměstnanec zásilku převezme. Pokud není zaměstnanec doručovatelem zastižen, uloží se písemnost na provozovně provozovatele poštovních služeb nebo na obecním úřadu a zaměstnanec se vyzve, aby si zásilku vyzvedl. Pokud si zaměstnanec uloženou zásilku nevyzvedne do 10 pracovních dnů, považuje se za doručenou posledním dnem této lhůty (fikce doručení). Jestliže zaměstnanec doručení písemnosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb znemožní tím, že poštovní zásilku obsahující písemnost odmítne převzít nebo neposkytne součinnost nezbytnou k doručení písemnosti, považuje se písemnost za doručenou dnem, kdy ke znemožnění doručení písemnosti došlo (opět se uplatní fikce doručení). Zaměstnanec musí být ovšem doručovatelem poučen o následcích odmítnutí převzetí písemnost a o poučení musí být proveden písemný záznam doručovatelem. Pokud by toto nebylo splněno, tak by byla vyloučena fikce doručení.

Praktické situace:

  • Pokud se zaměstnanec již nezdržuje na adrese oznámené zaměstnavateli a zásilku řádně

doručovanou zaměstnavatelem se nepodaří doručit na poslední adrese známé zaměstnavateli, je opodstatněn závěr, že zaměstnanec neposkytl součinnost pro doručení a je možné doručit v důsledku fikce doručení.

  • Jestliže zásilku s písemností doručovanou do vlastních rukou převezme jiná osoba, tak nedojde

k řádnému doručení, přestože taková osoba následně písemnost předá zaměstnanci.

  • Nedodržení formalit pro doručování písemností na dálku nemá vliv na řádné doručení

v případě, že zaměstnanec písemnost skutečně převezme. Nedodržení formalit je tedy překážkou fikce doručení za situace, kdy k převzetí zásilky zaměstnancem nedojde.

  • Při doručování osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb musí být

doručována vždy písemnost v originále obsahující skutečný podpis zaměstnavatele, jinak nemůže dojít k řádnému doručení. Nestačí tedy zaměstnanci doručovat pouze fotokopii nebo písemnost vytištěnou z počítače s „obrázkem podpisu“ zaměstnavatele apod. Nestačí an i zaměstnanci ukázat originál písemnosti s řádným podpisem a následně mu předat pouze fotokopii nebo dokument opatřený „obrázkem podpisu“. Dle dosavadní judikatury Nejvyššího soudu přitom ani nestačí, že zaměstnanec na řádně podepsaný originál písemnosti potvrdí převzetí a potom dostane fotokopii nebo dokument opatřený „obrázkem podpisu“.

Napište nám

    Přejít nahoru