Registr smluv a z něj vyplývající nové povinnosti pro podnikatele

V souladu s novým zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) musí od 1. července 2016 každý ve vlastním zájmu věnovat zvýšenou pozornost vlastnické struktuře smluvních partnerů. Zákon přináší nové obecné pravidlo, že každá smlouva uzavřená s Českou republikou, samosprávným územním celkem nebo jinými veřejnoprávními právnickými osobami, včetně obchodních společností s většinovou majetkovou účastí státu nebo samosprávného územního celku (dále společně jen „právnické osoby veřejné správy“), musí být povinně publikována v registru smluv, který je veřejně přístupný. Důsledky porušení této povinnosti jsou potom velmi zásadní. Pokud smlouva není uveřejněna, nenabude nikdy účinnosti, a není-li uveřejněna ani do tří měsíců od uzavření, platí, že byla zrušena od počátku, jakoby nebyla uzavřena (§ 6 a 7 zákona o registru smluv).

Účinnost těchto sankčních mechanismů se ovšem bude vztahovat až na smlouvy uzavřené od 1. 7. 2017 (§ 9 zákona o registru smluv). Zákon tedy sice ukládá povinnost zveřejňovat smlouvy již od 1. 7. 2016, nicméně nesplnění této povinnosti u smluv uzavřených v období od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2017 nijak neovlivní účinnost těchto smluv, ani nemůže dojít k jejich zrušení od počátku.

Nová právní úprava má zajistit transparentnost nakládání s veřejnoprávními prostředky, přičemž registr smluv by měl být dostupný bezplatně v síti Internet na adrese https://smlouvy.gov.cz.

Co je nutné publikovat

Soukromoprávní smlouvy, smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci a metadata minimálně v rozsahu identifikace smluvních stran, vymezení předmětu smlouvy, ceny, a pokud ji smlouva neobsahuje, tak hodnoty předmětu smlouvy, lze-li ji určit a datum uzavření smlouvy.

Smlouvy musí být v otevřeném formátu, tzn. ve formátu, který mohou zobrazit volně a zdarma dostupné aplikace.

Musí jít o formát, který je strojově čitelný a umožňuje strojové vyhledávání a je možné ho dále elektronicky zpracovávat.

Informace, které není možné poskytnout ani podle zákona o svobodném přístupu k informacím, např. obchodní tajemství nebo osobní údaje chráněné zákonem apod., je možné před odesláním smlouvy ke zveřejnění znečitelnit např. začerněním. Ovšem nečitelnost nesmí být na újmu splnění podmínky strojově čitelného formátu zbytku obsahu smlouvy, který musí být zveřejněn.

Výjimky z nutnosti publikace

Z obecného požadavku na publikaci existuje celá řada výjimek, respektive zákon stanoví, že určité specifické smlouvy uzavřené s právnickou osobou veřejné správy nabývají účinnosti bez ohledu na publikaci v registru smluv. Pro docílení právních účinků takových specifických smluv tedy není nutné uveřejnění v registru smluv. Mezi tyto výjimky patří např.:

 • smlouvy s fyzickou osobou, která jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti; to neplatí, jde-li o převod vlastnického práva právnické osoby veřejné správy k hmotné nemovité věci
 • technické předlohy, návody, výkresy, projektová dokumentace, modely, způsoby vypočtu jednotkových cen, vzory a výpočty
 • smlouvy, jejichž plnění je prováděno převážně mimo území České republiky
 • smlouvy uzavřené na komoditní burze, na regulovaném trhu nebo evropském regulovaném trhu, v dražbě nebo v aukci anebo jiným obdobným postupem, s nímž je spojen zvláštní způsob přechodu nebo převodu vlastnického práva
 • smlouvy s výší hodnoty předmětu plnění maximálně 50.000 Kč bez daně z přidané hodnoty
 • smlouvy uzavřené s autorem nebo výkonným umělcem v souvislosti s autorským dílem nebo uměleckém výkonem,
 • smlouvy uzavřené s obcemi, které nevykonávají rozšířenou působnost, nebo s příspěvkovými organizacemi těmito obcemi zřízenými nebo s právnickými osobami, v nichž mají takové obce sami nebo s jinými takovými obcemi většinovou účast
 • smlouvy uzavřené za účelem odvrácení nebo zmírnění újmy hrozící bezprostředně v souvislosti s mimořádnou událostí ohrožující život, zdraví, majetek nebo životní prostředí

Kdo by měl publikovat smlouvy?

Právnická osoba veřejné správy nebo druhá smluvní strana zašle smlouvu Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy. Správce uveřejní smlouvu prostřednictvím registru smluv bezodkladně po jejím doručení; uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv se provádí zpravidla automatizovaně. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve až uveřejněním v registru smluv. Dále potom zákon stanoví, že pokud nedojde k uveřejnění marným uplynutím lhůty 3 měsíců ode dne uzavření smlouvy, potom platí, že smlouva je zrušena od počátku, jako by nikdy nebyla uzavřena. Důsledkem neprovedení publikace tedy je, že smluvní strany nedocílí zamýšlených právních účinků smlouvy a tedy ani závaznosti ani vynutitelnosti příslušných smluvních ujednání.

Je tedy na smluvních stranách, aby zajistily uveřejnění smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem, pokud chtějí docílit právních účinků uzavřené smlouvy. Zákon přitom připouští, aby uveřejnění zajistila kterákoliv strana smlouvy, tedy jak právnická osoba veřejné správy, tak i druhá smluvní strana, která smlouvu s takovým subjektem uzavírá.

Jak publikovat smlouvy?

Smlouvy je nutné publikovat bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy.

Pro uveřejnění bude třeba buď vyplnit elektronický formulář, který bude dostupný na Portálu veřejné správy, nebo metadata spolu se smlouvou odeslat v předepsaném formátu do speciální datové schránky ministerstva vnitra zřízené pro tento účel. Pro využití elektronického formuláře v rámci Portálu veřejné správy, bude stačit běžný kancelářský počítač s připojením k internetu a přístupové údaje k datové schránce, ze které bude formulář odeslán.

Po zveřejnění smlouvy odešle správce registru smluv potvrzení do datové schránky odesílatele a rovněž všech uvedených smluvních stran.

Zveřejnit smlouvu je možné buď přímo odesláním pokynu prostřednictvím datové schránky jedné ze smluvních stran, nebo též v zastoupení na základě registrovaného zmocnění. Pro účely nastavení či zrušení zmocnění bude k dispozici jednoduchý elektronický formulář.

Popis aplikačního rozhraní Informačního systému registru smluv

Popis technického zabezpečení a provedení publikace smlouvy je možné nalézt zde.

Jednou datovou zprávou je možné zaslat právě jeden pokyn k provedení operace. V příloze datové zprávy může být tedy právě jedna příloha předepsaného typu XML.

Pokud v příloze datové zprávy nebude nalezeno žádné XML odpovídající názvem jedné z definovaných operací, bude celý pokyn odmítnut jako neznámý.

Pokud odesílatel vloží do datové zprávy další přílohy, které nejsou uvedeny v XML zprávy (např. průvodní dopis v PDF nebo cokoli dalšího), registr smluv bude další přílohy ignorovat.

Rozhraní registru smluv je připraveno na příjem následujících pokynů:

 • zveřejnění záznamu
 • modifikace záznamu
 • přidání přílohy
 • znepřístupnění záznamu
 • zmocnění k publikaci
 • zrušení zmocnění k publikaci

Smlouvy jako takové (slovy zákona „elektronický obraz textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu“) musí být přiloženy jako příloha k datové zprávě a musí mít jeden z povolených formátů: pdf, doc, docx, rtf, odt, txt.

Metodický návod k aplikaci zákona o registru smluv, jež slouží k základní orientaci v problematice a přináší základní odpovědi na často kladené dotazy, je možné nalézt zde.

Doporučení pro uzavírání smluv od 1. 7. 2016

 • Při uzavírání každé smlouvy s partnerem v oblasti veřejné správy prověřit, zda nejde o smlouvu podléhající režimu povinné publikace dle zákona o registru smluv.
 • Smlouvu je v ideálním případě třeba uveřejnit pouze jednou, přičemž potenciálně může smlouvu uveřejnit kterákoliv smluvní strana, tedy je vhodné sjednat, která smluvní strana zajistí uveřejnění smlouvy, a sjednat lhůtu pro splnění takové povinnosti na ochranu druhé smluvní strany. Případně také sjednat sankce za porušení.
 • Je třeba zabývat se termínem plnění smlouvy a případně ho smluvně navázat na datum uveřejnění smlouvy v registru smluv, respektive na datum účinnosti smlouvy, které je závislé na datu uveřejnění. Podle toho nastavit příslušná smluvní ujednání.
 • Při uveřejnění smlouvy mohou vznikat komplikace, přičemž smlouva je účinná a je možné ji plnit nejdříve po uveřejnění v registru smluv, pokud není odložena účinnost smlouvy dokonce ještě na pozdější dobu. V případě neuveřejnění nastávají účinky zrušení smlouvy ze zákona při absenci jiného ujednání až po 3 měsících od uzavření smlouvy, přičemž do té doby je možné smlouvu uveřejnit a přivodit tak právní účinky smlouvy. Tedy je třeba vzít v úvahu riziko případného posunutí termínu účinnosti smlouvy na pozdější dobu a zabývat se tím, zda v době 3 měsíců po uzavření smlouvy nemůže dojít ke změně podmínek pro plnění smlouvy, a případně tomu přizpůsobit příslušná smluvní ujednání týkající se ceny, předmětu plnění, termínu plnění apod. Pozn. Tyto důsledku se uplatní plně až pro smlouvy uzavřené od 1. 7. 2017 viz výše.

Doporučené smluvní klauzule (smluvní ujednání):

 • Deklarace potvrzující aplikaci zákona o registru smluv na danou smlouvu:

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá podmínkám a omezením dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany jsou podle zákona o registru smluv povinny zaslat tuto smlouvu Ministerstvu vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 (třiceti) dnů od uzavření této smlouvy.

 • Navazující smluvní klauzule ohledně platnosti a účinnosti smlouvy:

Příklad 1: Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti uveřejněním Ministerstvem vnitra České republiky prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Příklad 2: Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti uplynutím 30 (třiceti) dnů po uveřejnění této smlouvy Ministerstvem vnitra České republiky prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Příklad 3: Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po uveřejnění této smlouvy Ministerstvem vnitra České republiky prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

 • Navazující smluvní klauzule ohledně povinnosti jedné strany zajistit uveřejnění:

Příklad 1: Smluvní strany se dohodly, že … např. Objednatel apod. … zašle tuto smlouvu Ministerstvu vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 (patnácti) dnů od uzavření této smlouvy. Tím není dotčeno oprávnění … např. Zhotovitele apod. … zaslat tuto smlouvu k uveřejnění Ministerstvu vnitra prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že … např. Objednatel apod. … bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti.

Příklad 2: Smluvní strany se dohodly, že … např. Objednatel apod. … zašle tuto smlouvu Ministerstvu vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 (patnácti) dnů od uzavření této smlouvy. V opačném případě odpovídá … např. Zhotoviteli apod. … za škodu v důsledku toho, že tato smlouva nenabude včas účinnosti, respektive že případně marným uplynutím zákonné lhůty bude tato smlouva zrušena od počátku. Tím není dotčeno oprávnění … např. Zhotovitele apod. … zaslat tuto smlouvu k uveřejnění Ministerstvu vnitra prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že … např. Objednatel apod. … bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti.

Příklad 3: Kterákoliv smluvní strana je v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 věta první zákona o registru smluv oprávněna zaslat tuto smlouvu Ministerstvu vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

 • Smluvní klauzule týkající se termínu plnění:

Příklad 1: Smluvní strany se dohodly, že … např. termín započetí s prováděním díla / termín dokončení díla apod. … se automaticky prodlužuje o příslušný počet dnů prodlení … např. Objednatele apod. … se splněním povinnosti zaslat tuto smlouvu Ministerstvu vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle čl. … této smlouvy.

 • Smluvní klauzule týkající se ukončení smlouvy:

Příklad 1: Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva zaniká marným uplynutím lhůty stanovené pro zaslání této smlouvy Ministerstvu vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle čl. … této smlouvy. (pokud smluvní strany chtějí, aby vázanost smlouvou zanikla dříve, než až uplynutím zákonné lhůty pro nejzazší uveřejnění smlouvy v registru smluv)

Příklad 2: Smluvní strany se dohodly, že … např. Zhotovitel apod. … je v případě marného uplynutí lhůty stanovené pro zaslání této smlouvy Ministerstvu vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle čl. … této smlouvy oprávněn od této smlouvy odstoupit. (pokud si některá smluvní strana chce ponechat možnost, aby vázanost smlouvou zanikla dříve, než až uplynutím zákonné lhůty pro nejzazší uveřejnění smlouvy v registru smluv)

Napište nám

  Přejít nahoru