Účelová komunikace – pozemek bez přístupové cesty

Vede k Vaší nemovitosti ÚČELOVÁ KOMUNIKACE přes soukromý pozemek a jeho vlastník Vám začal komplikovat přístup, požaduje platby nebo dokonce cestu přehradil závorou nebo jinou překážkou?

Jezdíte domů přes pozemek souseda, který Vám začal bránit v průjezdu?

Jsme ADVOKÁTI se zaměřením na NEMOVITOSTI a pomůžeme Vám vyřešit problém přístupové cesty přes soukromý pozemek.

Kontaktujte nás:

Telefon: +420 603 774 473
Email: 
jakub@vozab.com

Výše uvedené problémy řeší nejčastěji vlastníci nemovitostí v méně urbanizovaných oblastech, jako jsou rekreační objekty na horách, chaty a chalupy v zahrádkářských osadách či na březích řek, ale i vlastníci rodinných domů v menších obcích, tak kde končí obec a začínají pole nebo lesní porost apod. Setkali jsme se už ale i s případem, kdy tyto problémy museli řešit obyvatelé bytového domu.

Jaké cesty musí strpět vlastník soukromého pozemku

Pokud jde o stálou cestu patrnou v terénu (sem nespadá třeba uježděný povrch pole, které je každý rok přeoráno), která je veřejně přístupná a je užívána jako přístupová cesta dlouhodobě s vědomím vlastníka soukromého pozemku (není nutný výslovný souhlas, stačí když o tom ví a mlčí veřejné užívání cesty strpí) a která je jediná možná přístupová cesta k Vaší nemovitosti, tak potom máte velkou šanci právní cestou obhájit Vaše právo na užívání takové veřejně přístupné účelové komunikace. Není nutné, aby cesta měla zpevněný povrch. Podle situace může jít o cestu jen pro pěší, nebo i pro vozidla. Totuto problematikou se zabýval mimo jiné i Veřejný ochránce práv (Ombudsman).

Účelová komunikace – veřejné užívání mohl strpět právní předchůdce stávajícího vlastníka

Důležité je, že veřejné užívání účelové komunikace mohl strpět právní předchůdce stávajícího vlastníka soukromého pozemku klidně i před několika desítkami let, pokud od té doby byla cesta užívána bez významných přerušení až do současné doby. Jeho právní nástupci musí totiž strpět věnování příslušné části soukromého pozemku pro potřeby veřejné cesty, byť i jen mlčky projevené v minulosti. Současný vlastník nemůže takové veřejné věnování jednostranně zrušit a musí respektovat v minulosti vzniklou veřejně přístupnou účelovou komunikaci.

Co když vlastník soukromého pozemku brání v užívání přístupové cesty

Co když vlastník soukromého pozemku brání v užívání účelové komunikace?

V případě, kdy vlastník soukromého pozemku brání v užívání veřejné cesty tím, že na ni umisťuje překážky (závora, panely, zpomalovací prvky, řetěz nebo jen zaparkované auto apod.), nebo se snaží pouze „regulovat provoz“ např. určením, kdy je možné cestu užívat, kdo ji může užívat nebo jaká vozidla smí po cestě jezdit, nebo pokud se vlastník domáhá placení nájemného či jiných poplatků nebo chce abyste se podíleli na nákladech na údržbu apod., tak jde o porušení zákona č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích, který říká, že užívání pozemních komunikací je zásadně bezplatné, pokud zákona neříká jinak (dálnice apod.), a dále že regulovat provoz na pozemních komunikacích je možné pouze na základě správního rozhodnutí silničního úřadu (umístěním dopravního značení apod.).

V takovém případě můžete u příslušného silničního úřadu zahájit správní řízení dle ustanovení § 142 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v rámci kterého se budete domáhat vydání deklaratorního rozhodnutí o existenci veřejně přístupné účelové komunikace vymezené ideálně geometrickým plánem jako samostatná parcela (což umožní jednoznačné umístění v terénu). Pokud zašel vlastník soukromého pozemku tak daleko, že hrozí umístěním překážek, už k tomu koná přípravné práce nebo dokonce už překážky umístil, tak zároveň navrhnete vydání předběžného opatření, kterým by silniční úřad nařídil vlastníku soukromého pozemku zdržet se umisťování překážek na veřejně přístupnou účelovou komunikaci, případně by je odstranil, pokud už byly umístěny a stále se na cestě nacházejí a brání v jejím užívání. V odůvodněných případech úřad návrhu vyhoví a vydá předběžné opatření, které je případně možné využít jako exekuční titul v exekučním řízení a je možné tedy uloženou povinnost vymoci ukládáním pokut nebo i nuceným odstraněním překážek exekutorem.

Jak postupovat?

Bohužel vlastníci stále nemají potřebné právní povědomí o režimu užívání přístupných cest na soukromých pozemcích dle zákona o pozemních komunikacích a pravidelně takové případy řešíme.

Často kladenou otázkou potom je, co všechno je třeba uvést v návrhu na zahájení správního řízení a jak všechny ty výše uvedené skutečnosti prokázat? To je ovšem zcela individuální a je to závislé na okolnostech každého případu. Bohužel v mnoha případech se jde hluboko do minulosti a dohledávají se dokumenty staré desítky let na úřadech, kontaktují se svědci, kteří cestu v minulosti užívali apod. Navíc je to také o lidech a každý úředník má trochu jiný pohled na věc, tedy každé řízení se vyvíjí jinak.

Geometrický plán pro oddělení pozemku jako účelová komunikace

Většinou doporučujeme nechat vyhotovit geometrický plán na oddělení pozemku pod účelovou komunikací, který zcela přesně definuje umístění účelové komunikace na pozemku a umožňuje zahrnout do správního rozhodnutí silničního úřadu, kterým je deklarována existence veřejně přístupné účelové komunikace, odkaz na daný geometrický plán a připojit ho jako nedílnou a neoddělitelnou součást rozhodnutí tak, aby případně mohl být podkladem pro zápis změny účelu užívání oddělené části pozemku do katastru nemovitostí, a to i bez souhlasu vlastníka pozemku.

V případě zájmu o bližší informace nás prosím neváhejte kontaktovat. Po předložení potřebných dokladů jsme schopni navrhnout konkrétní postup a odhadnout výši nákladů na danou transakci.

Klíčová slova: Soused mi brání při vjezdu na můj pozemek, Sousedka nám brání v přístupu k domu, Přístup k nemovitosti z veřejné komunikace, Cesta přes cizí pozemek, Příjezdová cesta přes pozemek souseda, Cesta na soukromém pozemku, Přístup k nemovitosti přes pozemek jiného vlastníka, Veřejná cesta na soukromém pozemku, Veřejný přístup a užívání účelových komunikací, Veřejně přístupná účelová komunikace na soukromém pozemku

Komplexní právní služby v oblasti nemovitostí

Podrobnosti o právních službách pro naše klienty v oblasti nemovitostí najdete v sekci VŠE PRO FIRMY.

Kontaktujte nás:

Telefon: +420 603 774 473
Email: jakub@vozab.com

Napište nám

    Přejít nahoru