Změna pravidel registrace domén

Ilustrativní obrázek ke článku Změna pravidel registrace domén

Změna pravidel registrace domén

Sdružení CZ.NIC je zájmové sdružení právnických osob, jehož hlavní činností je provozování registru doménových jmen .cz. Jeho Pravidla registrace doménových jmen v ccTLD.cz prošla dílčími změnami na začátku listopadu 2011. Nejpodstat­nější změnou, kterou pravidla prošla, a která vzbudila největší ohlas, byla nová možnost blokování domény. Do účinnosti novely pravidel mohlo sdružení CZ.NIC doménu bez souhlasu držitele zablokovat pouze na základě rozhodnutí státního orgánu, to znamená, že se tak dělo nejčastěji na základě soudem nařízeného předběžného opatření, exekučního příkazu či usnesení Policie České republiky. Nová pravidla zejména posilují postavení žalobce ve sporu o převod domény. Žalobce může požádat CZ.NIC o blokaci domény, a ten zpravidla vyhoví, pokud bude dostatečně doloženo, že byly učiněny příslušné právní kroky k zahájení řízení o převod doménového jména u soudu.

Doménový spor u Rozhodčího soudu

Výhodou doménových sporů zahájených u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře a Agrární komoře ČR je zejména jejich menší administrativní náročnost, zvláště pokud jde o komunikaci mezi účastníky řízení a soudem. Doménový spor se zpravidla zahajuje elektronickým podáním, a pokud si jedna ze stran nevymíní klasické poštovní doručování, mohou být jednotlivé procesní kroky, oproti klasickým podáním u obecných soudů, činěny podstatně rychleji. Pro řešení doménových sporů existuje online rozhodčí platforma, prostřednictvím které jsou jednotliví účastníci informování o každém jednotlivém kroku řízení okamžitě, jakmile je tento online publikován správcem sporu. Žalobce ve sporu o doménové jméno je po splnění všech podmínek pro zahájení (zaplacení soudního poplatku atd.) vyrozuměn o datu zahájení sporu. Po obdržení potvrzení o zahájení sporu je nutno podat žádost o blokaci domény u sdružení CZ.NIC. Správce doménového sporu je zpravidla prostřednictví online rozhodčí platformy sám v kontaktu s CZ.NIC, proto větších formalit (kromě originálu listin či úředně ověřeného podpisu na žádosti o blokaci) není třeba.

Blokace domény

Nejdříve je třeba objasnit, co vlastně blokace neznamená. Proti novým pravidlům se ještě před jejich zavedením zvedla vlna odporu, protože se většina informované veřejnosti domnívala, že každý žadatel bude moci, prostřednictvím žaloby a následně žádosti u CZ.NIC, zablokovat funkčnost kterékoli domény a tímto vyřadit společnost, provozující prostřednictvím této domény svůj podnik, po dobu trvání blokace z činnosti. To by samozřejmě bylo pro mnoho společností likvidační a CZ.NIC by se potýkal s mnoha účelově podanými a často šikanózními žádostmi o blokaci. Takto to samozřejmě v pravidlech myšleno není. Blokace domény znamená zablokování převodu domény na jiného vlastníka, tedy pozastavení možnosti převodu domény na jinou osobu a možnosti jejího zrušení. Doména jako taková zůstává plně funkční. Držitel domény ani ten, kdo ji má u držitele registrovanou, není po dobu blokace nijak v užívání domény omezen. Potenciální zákazník či obchodní partner blokaci nijak nepocítí. V registru je uvedená jen její blokace, nemožnost jejího převodu či smazání, avšak důvod blokace ve veřejné části registru Whois zjistitelný není. Nová pravidla však nenesou jen samé výhody pro žadatele o blokaci, ale existují pro ně taktéž určité limity. Předně je blokace časově omezena, a to na dobu čtyř měsíců, po uplynutí kterých již lhůtu nelze prodloužit. Pokud tedy v blokační lhůtě nebude v doménovém sporu pravomocně rozhodnuto, musí se žalobce domáhat blokování domény obvyklou soudní cestou, tak jak tomu bylo v období před změnou pravidel. Pokud soud předběžné opatření nařídí, pro něj už samozřejmě žádná blokační lhůta neplatí. V případě uplynutí čtyř měsíců bez pravomocného skončení doménového řízení či nového předběžného opatření CZ.NIC doménu odblokuje a nová žádost o blokaci může být znovu podána po uplynutí 12 měsíců. Dalším limitačním kritériem pro žadatele je, že tento musí na základě výzvy CZ.NIC kdykoliv v průběhu blokace doložit trvání řízení, na základě kterého byla doména zablokována. Pokud žadatel do čtrnáctí dnů na výzvu neodpoví a trvání řízení nedoloží, CZ.NIC předmětnou doménu bez odkladu odblokuje.

Napište nám

    Přejít nahoru