Prodej spotřebního zboží na dálku a práva spotřebitelů

Ilustrativní obrázek ke článku Prodej spotřebního zboží na dálku a práva spotřebitelů

Prodej spotřebního zboží na dálku a práva spotřebitelů

Je třeba především rozlišovat (i) práva spotřebitele vyplývající z právní úpravy zvláštního způsobu prodeje prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (spotřebitelské smlouvy uzavřené na dálku) a (ii) práva spotřebitele vyplývající z právní úpravy odpovědnosti prodávajícího za vady prodané věci.

I. Zvláštní úprava spotřebitelských smluv

Byla-li smlouva uzavřena prostředky komunikace na dálku (zásilkový obchod, telemarketing, teleshopping atd.) může spotřebitel od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu ve lhůtě do 14 dnů ode dne převzetí věci (§ 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník).

V případě, že prodávající nepředal spotřebiteli veškeré informace, které je povinen předat dle zákona (viz. níže), může spotřebitel od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu ve lhůtě do 3 měsíců ode dne převzetí věci (§ 53 odst. 7 občanského zákoníku).

Odstoupit od smlouvy ovšem nelze zejména ohledně zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání a dále ohledně video a audio nahrávek a počítačových programů, pokud spotřebitel porušil původní obal (§ 53 odst. 8 písm. c) a d) občanského zákoníku). Je otázkou konkrétního případu, co je zboží podléhající opotřebení nebo zastarání.

Pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy je oprávněn požadovat vrácení zaplacené ceny oproti vrácení zboží.

Při sjednávání smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku je prodávající povinen poskytnout spotřebiteli před uzavřením smlouvy tyto informace (§ 53 odst. 4 občanského zákoníku):

1. obchodní firma, identifikační číslo, sídlo, údaj o zápisu v obchodním rejstříku včetně spisové značky a kontaktní údaje, zejména poštovní adresu pro doručování, telefonní číslo, případně adresu pro doručování elektronické pošty (tyto informace musí být trvale veřejně přístupné např. na internetových stránkách a reklama by měla na tyto stránky odkazovat, jinak se má za to, že prodávající nesplnil informační povinnost a automaticky nastupuje delší 3 měsíční lhůta pro odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele jak výše uvedeno), 2. název a hlavní charakteristiky zboží nebo služeb, 3. cena zboží nebo služeb, z níž jednoznačně vyplývá, zda je uvedena včetně všech daní a poplatků, mají-li k ní být připočítávány, 4. náklady na dodání (balné a poštovné), 5. způsob platby a dodání, 6. poučení o právu na odstoupení, 7. náklady na použití příslušného komunikačního prostředku na dálku (např. cena za volání při telefonické objednávce), 8. doba, po kterou zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

Při použití elektronických komunikačních prostředků na dálku jako jsou např. internetové stránky (s výjimkou individuálních komunikačních prostředků jako je např. elektronická pošta) je prodávající dále povinen poskytnout spotřebiteli před uzavřením smlouvy tyto informace (§ 53a odst. 1 občanského zákoníku):

 1. zda prodávající smlouvu v elektronické podobě po uzavření archivuje a zda je přístupná,
 2. informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy (např. vybrání produktu poklepem kurzoru, zaškrtnutí políčka a odeslání požadavku, vyplnění údajů do elektronického formuláře a odeslání pomocí určitého políčka atd.),
 3. informace o jazycích v nichž je možné smlouvu uzavřít,
 4. informace o možnosti zjištění a opravy chyb vzniklých při zadávání údajů před podáním objednávky, a
 5. informace o kodexech chování (reklamační řád, smluvní podmínky, zásady nakládání s osobními údaji atd.), které jsou pro prodávajícího závazné nebo které hodlá dobrovolně dodržovat a o jejich přístupnosti při použití elektronických prostředků.

Před podáním objednávky při použití elektronických komunikačních prostředků musí být spotřebiteli umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil.

Po uzavření smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, nejpozději však před dodáním zboží, je prodávající povinen poskytnout spotřebiteli tyto informace (§ 53 odst. 6 občanského zákoníku):

 1. obchodní firma, identifikační číslo a sídlo prodávajícího,
 2. informace o podmínkách a postupech pro odstoupení od smlouvy, a
 3. informace o službách po prodeji a o záruce.

S ohledem na to, že sdělení těchto údajů spotřebiteli v době po uzavření smlouvy (doručení objednávky), ale před dodáním zboží je prakticky neprovedlnitelné bez větších nákladů, dá se předpokládat, že by mělo být dostatečné sdělit tyto informace spotřebiteli až současně spolu s dodáním zboží.

II. Odpovědnost prodávajícího za vady

 1. Odpovědnost prodávajícího za soulad zboží s kupní smlouvou

Prodávající především odpovídá spotřebiteli za to, že prodané zboží je ke dni předání v souladu s kupní smlouvou, zejména že nemá žádné vady (§ 616 odst. 1 občanského zákoníku).

Tím se mimo jiné rozumí, že prodaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou výslovně požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá (§ 616 odst. 2 občanského zákoníku). I když tedy nemá prodaná věc vady v pravém slova smyslu, ale její kvalita nebo užitné vlastnosti neodpovídají podmínkám kupní smlouvy, může se spotřebitel domáhat níže uvedených nároků.

V případě, že prodaná věc není ke dni předání v souladu s kupní smlouvou, je spotřebitel oprávněn požadovat, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku spotřebitele (§ 616 odst. 3 občanského zákoníku):

 1. buď výměnou věci,
 2. nebo opravou věci.

Není-li takový postup možný, může spotřebitel požadovat:

 1. buď přiměřenou slevu z kupní ceny,
 2. nebo může od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení zaplacené kupní ceny oproti vrácení věci.

Tyto nároky jsou ve srovnání s nároky ze záruky (viz níže) pouze podpůrné a méně důležité.

 1. Odpovědnost prodávajícího za vady ze záruky

Prodávající dále odpovídá spotřebiteli za vady, které se jako rozpor s kupní smlouvou projeví po převzetí věci v záruční době (záruka) (§ 619 odst. 1 občanského zákoníku). Záruční doba pro nepoužité spotřební zboží je 24 měsíců a počíná běžet dnem převzetí věci spotřebitelem (§ 620 odst. 1 občanského zákoníku).

Záruka se nevztahuje (§ 619 odst. 2 a 3 občanského zákoníku):

 1. na opotřebení věcí způsobené jejím obvyklým užíváním,
 2. u věcí prodaných za nižší než obvyklou cenu na vady, pro které byla sjednána nižší cena,
 3. u věcí použitých na vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí spotřebitelem.

V případě, že se u prodané věci vyskytnou vady a spotřebitel tyto vady reklamuje u prodávajícího v záruční době, vznikají spotřebiteli tato práva ze záruky (§ 622 odst. 1 občanského zákoníku):

1. Jde-li o vadu odstranitelnou, je spotřebitel oprávněn požadovat bezplatné odstranění vady (oprava) bez zbytečného odkladu; není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může spotřebitel požadovat výměnu věci nebo pouze součásti věci, pokud se vada týká jen takové součásti; prodávající má však vždy možnost dle své úvahy místo opravy věc vyměnit. Není-li to možné, může spotřebitel dle jeho volby žádat:

 1. buď přiměřenou slevu z kupní ceny,
 2. nebo může od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení zaplacené kupní ceny oproti vrácení věci.

2. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání řádnému užívání věci, je spotřebitel oprávněn požadovat dle jeho volby (§ 622 odst. 2 občanského zákoníku):

 1. buď výměnu věci,
 2. nebo může od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení zaplacené kupní ceny oproti vrácení věci.

Za neodstranitelnou vadu se považuje i taková vada, která nebyla prodávajícím odstraněna do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, přestože by jinak byla odstranitelná (§ 19 odst. 3 zákona č. 624/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).

Stejné nároky se uplatní také v případě, kdy se stejná odstranitelná vada vyskytne v záruční době opětovně (potřetí), a dále také v případě, kdy má věc v době reklamace alespoň 3 různé odstranitelné vady (§ 622 odst. 2 občanského zákoníku).

3. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která nebrání řádnému užívání věci, je spotřebitel oprávněn požadovat dle jeho volby (§ 622 odst. 3 občanského zákoníku):

 1. buď výměnu věci,
 2. nebo přiměřenou slevu z kupní ceny,
 3. nebo může od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení zaplacené kupní ceny oproti vrácení věci.

Podstatná je vždy skutečná povaha vady a nikoliv názor nebo požadavek spotřebitele.

Napište nám

  Přejít nahoru