Jméno autora:JUDr. Magda Václavíková

Avatar photo

Nová úprava odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, jakožto speciální právní norma k obecným občanskoprávním předpisům obsahuje vlastní úpravu odpovědnosti zaměstnavatele a zaměstnance, resp. podmínek vzniku jejich povinnosti k náhradě újmy. Občanský zákoník se tak na případy odpovědnosti plynoucí z pracovněprávních vztahů používá pouze v tom případě, že zákoník práce příslušnou úpravu neobsahuje, a to navíc pouze tehdy, pokud jsou současně …

Nová úprava odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání Pokračovat ve čtení »

Obchodní podmínky pro e-shopy podle nového občanského zákoníku

Nový občanský zákoník účinný od 1.1.2014 přinesl provozovatelům internetových obchodů povinnost zveřejnit mnoho informací, tak aby je spotřebitel měl k dispozici ještě před uzavřením smlouvy. Tuto povinnost je dobré řešit komplexně v rámci obchodních podmínek umístěných jak na internetových stránkách e-shopu, tak zasílaných zákazníkovi v příloze e-mailu potvrzujícího objednávku, neboť správní úřady v čele s Českou obchodní inspekcí se na kontrolu …

Obchodní podmínky pro e-shopy podle nového občanského zákoníku Pokračovat ve čtení »

Změny v oblasti smluvního práva

Sjednocení obecných ustanovení i smluvních typů Jednou z nejvýraznějších změn v oblasti smluvního práva je odstranění dvojkolejnosti občanského a obchodního zákoníku. Nově jsou jak obecná ustanovení smluvního práva, tak jednotlivé smluvní typy sjednoceny pro veškeré soukromoprávní subjekty, aniž by se nadále rozlišovalo, jestli smluvní strany uzavírají smlouvu jakožto podnikatelé při své podnikatelské činnosti, jestli se jedná o smlouvu regulovanou …

Změny v oblasti smluvního práva Pokračovat ve čtení »

Konkurenční doložka v pracovním právu

Možností uzavřít se zaměstnancem konkurenční doložku dává zákoník práce zaměstnavateli nástroj, jak zajistit, že tento konkrétní zaměstnanec nebude po skončení pracovního poměru vykonávat činnost, při níž by mohl ke škodě původního zaměstnavatele uplatnit informace a specifické znalosti, které získal za trvání pracovního poměru. Zákaz konkurence však není možné vyžadovat od jakéhokoli zaměstnance, neboť takové omezení …

Konkurenční doložka v pracovním právu Pokračovat ve čtení »

Jak široce je možné definovat místo výkonu práce a jaké to má důsledky

Stanovení místa výkonu práce je obligatorní náležitostí pracovní smlouvy a jednou z podmínek její platnosti. Změna místa výkonu práce potom vyžaduje vždy souhlas zaměstnance, neboť k ní může dojít pouze změnou pracovní smlouvy, když místo výkonu práce vlastně vyjadřuje sjednaný územní rozsah závazku zaměstnance k výkonu práce dle pracovní smlouvy. Podle aktuální judikatury Ústavního soudu ČR může být …

Jak široce je možné definovat místo výkonu práce a jaké to má důsledky Pokračovat ve čtení »

Závaznost rozhodčí doložky v případě postoupení pohledávky

Institut postoupení pohledávky (§ 524 a následující občanského zákoníku) umožňuje věřiteli původního závazkového vztahu (tzv. postupitel neboli cedent) převést určitý vymahatelný nárok na třetí osobu (postupník neboli cesionář), která tak získá v rámci této konkrétní pohledávky postavení původního věřitele. K uzavření smlouvy o postoupení pohledávky není nutný souhlas dlužníka, postupitel má pouze povinnost oznámit mu postoupení pohledávky (případně může …

Závaznost rozhodčí doložky v případě postoupení pohledávky Pokračovat ve čtení »

Smluvní pokuta v pracovním právu

Smluvní pokuta obecně Smluvní pokuta je zajišťovacím institutem soukromého práva. Pro případ, že určitá povinnost vyplývající ze závazkového vztahu nebude splněna řádně a včas, lze ve smlouvě sjednat smluvní pokutu, jejíž funkcí je především paušalizovaná náhrada škody. Povinnost zaplatit stanovenou smluvní pokutu se ovšem uplatní nezávisle na vzniku škody, tedy i v případě, že žádná škoda ve …

Smluvní pokuta v pracovním právu Pokračovat ve čtení »

Přejít nahoru