Pracovnělékařské služby (zdravotní závodní preventivní péče)

Pracovnělékařské služby Dne 1. dubna 2012 nabyly účinnosti zákony, které upravují podstatnou část reformy zdravotnictví, a to zejména zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a jejich poskytování a na něj navazující zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách. Zejména druhý zmíněný předpis významně zasahuje do oblasti dosavadní závodní preventivní péče a to nejen tím, že z terminologického hlediska …

Pracovnělékařské služby (zdravotní závodní preventivní péče) Pokračovat ve čtení »

Změna prohlášení vlastníka v rozsahu údajů nezapisovaných do katastru nemovitostí

Prohlášení vlastníka budovy je, obecně vzato, jakýsi „rodný list“ budovy. To znamená, že jde o dokument, ve kterém jsou vymezeny základní informace pro právní vztahy vlastníků jednotek v domě. Proto každá změna Prohlášení vlastníka může být zásahem do vlastnických práv vlastníků bytových jednotek nacházejících se v domě. Zápis změny v označení jednotek a změny spoluvlastnických podílů Pokyn č. 7 Českého …

Změna prohlášení vlastníka v rozsahu údajů nezapisovaných do katastru nemovitostí Pokračovat ve čtení »

Odměna člena představenstva bytového družstva 2012

V souvislosti se změnami v nemocenském a důchodovém pojištění byly provedeny i úpravy v zákoně č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. V důsledku provedených změn dochází ke sjednocení okruhu nemocensky a důchodově pojištěných osob. V zákoně o nemocenském pojištění byl okruh pojištěných osob doplněn o osoby, které byly dosud účastny jen důchodového pojištění. Okruh nemocensky pojištěných …

Odměna člena představenstva bytového družstva 2012 Pokračovat ve čtení »

Kvalifikační předpoklady ve veřejných zakázkách od 1.4.2012

Stanovené kvalifikační předpoklady se vždy týkají dodavatelů, nikoliv poptávaného plnění. Kvalita a kvantita poptávaného plnění by měla být popsána v předmětu zakázky a měla by být hodnocena prostřednictvím hodnoticích kritérií. Naopak platí, že kvalifikace se nehodnotí pomocí hodnotících kritérií, jen posuzuje z hlediska splnil-nesplnil. Je proto nepřípustné hodnotit kvalifikaci ve smyslu stanovení nějaké stupnice a pořadí dodavatelů …

Kvalifikační předpoklady ve veřejných zakázkách od 1.4.2012 Pokračovat ve čtení »

Závaznost rozhodčí doložky v případě postoupení pohledávky

Institut postoupení pohledávky (§ 524 a následující občanského zákoníku) umožňuje věřiteli původního závazkového vztahu (tzv. postupitel neboli cedent) převést určitý vymahatelný nárok na třetí osobu (postupník neboli cesionář), která tak získá v rámci této konkrétní pohledávky postavení původního věřitele. K uzavření smlouvy o postoupení pohledávky není nutný souhlas dlužníka, postupitel má pouze povinnost oznámit mu postoupení pohledávky (případně může …

Závaznost rozhodčí doložky v případě postoupení pohledávky Pokračovat ve čtení »

Zastřený pracovněprávní vztah

Jak rozeznat dodavatelský vztah od pracovněprávního vztahu? Rozlišení obou těchto vztahů je založeno na definování toho, co je závislá práce. Uplatňuje se přitom materiální hledisko, tedy není rozhodující formální označení smlouvy nebo účastníků smlouvy a nejsou ani rozhodující určitá formální vyjádření ve smlouvě, ale rozhodující je jen a pouze to, jaký je skutečný obsah práv …

Zastřený pracovněprávní vztah Pokračovat ve čtení »

Vozáb & Co. reference v médiích

Překupníci s dluhy si našli novou fintu, jak odírat lidi Zdroj: Jindřich Ginter, Právo, Novinky.cz, 13. února 2012 – Finance Plné znění článku: http://www.vozab.com/en/38-prekupnici-s-dluhy-si-nasli-novou-fintu-jak-odirat-lidi

Smluvní pokuta v pracovním právu

Smluvní pokuta obecně Smluvní pokuta je zajišťovacím institutem soukromého práva. Pro případ, že určitá povinnost vyplývající ze závazkového vztahu nebude splněna řádně a včas, lze ve smlouvě sjednat smluvní pokutu, jejíž funkcí je především paušalizovaná náhrada škody. Povinnost zaplatit stanovenou smluvní pokutu se ovšem uplatní nezávisle na vzniku škody, tedy i v případě, že žádná škoda ve …

Smluvní pokuta v pracovním právu Pokračovat ve čtení »

Zastřený pracovněprávní vztah z pohledu daní

Jak již bylo v předcházejících bodech k tomuto tématu uvedeno, kromě zmiňovaných důsledků zjištění existence zastřeného pracovněprávního vztahu z pohledu pracovního práva, nelze nezmínit možné a zejména z pohledu zaměstnavatele mnohdy závažné dopady ve vztahu k právu daňovému a to konkrétně k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., ve svém § 6 odst. 1 uvádí svoji …

Zastřený pracovněprávní vztah z pohledu daní Pokračovat ve čtení »

Přejít nahoru